International Education Center Of Italy

عزم و اراده ما برای ایجاد تفاوت در زندگی شما، ناشی از برسي نيروي بالقوه در بین کسانی است که به دنبال موفقیت در زندگی خود هستند. ما اطمینان داریم که موفقيت همراه با راهنمایی و مشاوره است که می تواند پیروزی را جلب کند. فرصت های فراوانی وجود دارد که استعدادهاي ناشناخته خود را پيدا كنيد. در اين مسير شکاف بین فردی که در شک و تردید و عدم توانایی خود بسر ميبرد برطرف خواهد شد و مجموعه ای از امکانات بی حد و حصر ميتواند به وي كمك كند. ما هر روز برای افراد بی شماری که تنها برای رسیدن به برتری در زندگي خود هستند تلاش ميكنيم.
گروه بين المللي ايچي با بيش از ٥ سال سابقه در زمينه مهاجرت تحصيلي،  پيشگام در حوزه هاي مشاورهاي علمي تحقيقي، اخذ پذيرش و خدمات پس از ورود ميباشد.
ما با افتخار با بكار گيري پرسنل تحصيل كرده و محققان دانشگاهي مسير شما را به صورت تخصصي هموار خواهيم كرد.